Б.А. Атчабаров атындағы іргелі медицинаның

         ғылыми-зерттеу институты

 

Мақсаттары

 • Институттың басты мақсаттары болып табылады:
 • білім беру, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметті интеграциялау негізінде денсаулық сақтау ісіндегі заманауи әдістер мен технологияларды, негізгі медициналық-биологиялық білімнің базалық деңгейі бар және білімі жоғары, біліктілігі жоғары мамандардыдаярлау бойынша Институттың алдына қойылған мақсат-міндеттерді жүзеге асыру;
 • ұлттық денсаулық сақтау жүйесін кадрлармен қамтамасыз ету үшін, элиталық мамандармен және әлемдік деңгейдегі кәсибилер командасын даярлау жөніндегі алдыңғы қатарлы ғылыми-білім беру кешені ретінде Институт ұстанымын күшейту;
 • іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеудің медицина аясындағы өзекті мәселелерін дамыту.

          Міндеттері

 • Институт базасында медицина ғылымы мен техниканың жаңа жетістіктеріне негізделген Қазақстанның ғылыми зерттеулерінің сыни бағыттары мен қазақстандық және халықаралық стандарттарға сәйкес білім беру және ,ылыми-зерттеу үдерістерінің заманауи орталықтандырылған, жоғары технологиялық материалдық-техникалық базасын құру;
 • Институттың материалдық-техникалық базасы мен біліктілігі жоғары кадырлық әлеуетін тиімді пайдалануды арттыру;
 • Фундаменталды және қолданбалы медицинаның өзекті мәселелері бойынша әдістемелік және ғылыми зерттемелерді жүргізу үшін Институт базасында уақытша ғылыми ұжым жұмыстарын құру және ұйымдастыру;
 • Даярлық мазмұнын өзектендіру, білім алушылар мен оқытушыларды нақты ғылыми-зерттеу және өндірістік үдерістерге белсенді түрде тарту және білім беру үдерісін технологиялық жағынан бейімдеу арқылы білім алушылардың практикалық-бағдарланған даярлығы үшін қажетті жағдай қалыптастыру;
 • Білім алушыларда қазіргі таңдағы экономика бойынша сұранысқа ие, алынған теориялық және практика бойынша қолданбалы білімін тиімді пайдалануға қабілетті жаңа ұрпақ маманына қажетті практикалық және ғылыми қызмет біліктілігін жетілдіру;
 • Орындалып жатқан іргелі және қолданбалы зерттеулер және жас мамандар мен жоғары білікті мамандарды даярлау сапасын арттыру үшін, білім беру үдерісі бар әзірленімдерді біріктіру;
 • Университеттің Қазақстан Республикасының, сондай-ақ алыс және жақын шетелдердің алдыңғы қатарлы ғылыми орталықтарымен және білім беру мекемелері арасындағы халықаралық білім беру ынтымақтастығын дамыту;
 • Денсаулық сақтау ісіндегі инновациялық қызметті дамыту: тәжірибе жағдайындағы диагностика мен емдеудің инновациялық технологияларын әзірлеу, ғылыми негіздеу және енгізу, талдау жағынан нақты және диагностикалық жағынан сенімді жаңа әдістер мен зерттеулерді, жұмыс істеудің қарқынды формаларын енгізу;
 • Университеттің материалдық-техникалық базасы мен ғылыми-педагогикалық әлеуетін жетілдіріп, күшейту мақсатында Университеттіңғылыми грантты жеңіп алу үшін ұлттық және халықаралық конкурстарға қатысуын ұйымдастыру;
 • Институт базасында кеңес беру, зертханалық, диагностикалық және клиникалық-тәжірибелік ақылы қызмет көрсету арқылы қосымша қаржы көздерін тарту;
 • Қазақстан мен шетелдік жоғары оқу орындарының ғылыми бөлімшелерімен бірлескен ғылыми зерттеулер жүргізіп, тәжірибе алмасу мақсатында әріптестік қарым-қатынас орнатуға ықпалдасу.

          Функциялары

Институттың орындайтын функциялары:

 • Білім беру бағдарламаларына ілесу;
 • Оқу-практикалық үдерісті жоспарлау аясында, Университет құрылымдық бөлімшісінің оқу үдерісі мен практиканы жоспарлауға жауапты жетекшісімен Институтта жүргізілетін оқу жұмыс бағдарламаларын, оқу және практикалық сабақтардың кестесін әзірлеу;
 • Институт саласы бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес оқу-әдістемелік кешкндер әзірлеу;
 • Институт базасында оқу-практикалық үдерістерді ұйымдастыру келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылады:
 • клиникалық-зертханалық диагностика;
 • клиникалық-эксперименталдық зерттеулер;
 • эксперименталды-фармакологиялық орталық;
 • Институт саласы бойынша білім алушылардың дүниетанымын кеңейтуге, оқуға және таңдап алған мамандығына деген қызығушылығын оятуға ықпал ететін тақырыптық іс-шаралар өткізу;
 • Институт базасында өткізілетін оқу үдерістерін қауіпсіздікпен қамтамасыз ету.
 • Білім берудің негізгі бағдарламаларын ғылыми-әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз ету:
 • уақытша ғылыми ұжымдар қызметін құрып, ұйымдастыру арқылы ғылыми-білім беру әлеуетін топтастыру;
 • білім беру үдерісі бар іргелі және қолданбалы ғылымды оның барлық кезеңдерінде өзара байланыстыру;
 • Университетте білім алушыларды ғылыми зерттеулерге тарту, білім алушылар мен қызметкерлердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу барысында ғылыми-әдістемелік көмек көрсету.
 • Білім берудегі ғылыми үдерістердің материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз ету:
 • шетелдік әріптестермен ынтымақтастыққарым-қатынас арқылы және жаңа құрал-жабдық сатып алу есебінен іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулерге арналған материалдық-техникалық базаны жетілдіру және күшейту;
 • Университет клиникаларына арналған орталықтандырылған ғылыми клиникалық-диагностикалық зертхана құру;
 • Институттың зертханаларын зертханалық заманауи құрал-жабдықтармен, құралдар түрлерімен, компьютерлік техника және бағдарламалық құралдармен жабдықтау және оларды оқу, зерттеу мақсаттарында белсенді қолдану.
 • Ғылыми-зерттеу және сараптамалық қызмет:
 • медицина ғылымының әртүрлі бағыттары бойынша іргелі және қолданбалы сипаттағы ғылыми зерттеулер жүргізу;
 • Университеттегі ғылыми-зерттеу қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттарды әзірлеу;
 • кешенді ғылыми бағдарламаларды әзірлеу және оларды басшылық қарауына ұсыну;
 • бірлескен зерттеулер жүргізу үшін, шетелден ғалымдарды, ғылыми ұжымдарды, зертханаларды тарту;
 • ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау мақсатында, құрылымдық бөлімшелер қызметіне бағыт бағдар беру;
 • денсаулық сақтаудағы бастамашыл жобалардың халықаралық ұйымдарының бағдарламалары негізінде ұйымдастырылатын республикалық, шетелдік және халықаралық ғылыми-зерттеу жобаларына қатыстыруды ұйымдастыру;
 • халықаралық, республикалық, аймақтық, салалық ғылыми конгрестер, съездер, конференциялар, симпозиумдар, мектептер мен семинарлар ұйымдастыру және оларға қатысу;
 • зертханалық медицина, клиникалық зертханалық диагностика саласында сараптамалық және консалтингтік қызмет көрсету.
 • Клиникалық-диагностикалық қызмет:
 • Халыққа кеңес беру, зертханалық, диагностикалық және клиникалық-тәжірибелік ақылы қызмет көрсету.
 • Ынтымақтастық және халықаралық қарым-қатынас:
 • Өзге елдердің ғылыми орталықтарымен ғалымдар, педагогтар, магистранттар мен студенттер арасында тәжірибе алмасу бойынша байланыс орнату;
 • Институттын саласы бойынша қазақстандық, шетелдік және халықаралық денсаулық сақтау мен білім беру ұымдастарымен, денсаулық сақтау және білім берудің мемлекеттік ұйымдарымен іскерлік қарым – қатынас орнату;
 • Өзге елдердің, соның ішінде «Visiting Professor» бағыты бойынша алдыңғы қатарлы ғылыми және ғылыми-педагогикалық мамандарын шақыруды ұйымдастыру;
 • Студенттердің, аспиранттар мен ғылыми қызметкерлердің қатысуымен іргелі медицинаның өзекті мәселелері бойынша конференциялар, симпозиумдар, семинарлар өткізу.

 

Б.А. Атчабаров атындағы ІМ ҒЗИ құрылымы:

 • Виварий;
 • Эксперименттік медицина зертханасы;
 • «Ұжымдық қолдану орталығы» ғылыми зертханасы;
 • Ғылыми клиника-диагностикалық зертхана;
 • Химия мен фармакогнозияның Ғылыми-тәжіриебелік бақылау-аналитикалық зертханасы;
 • Ғылым және инновациялар бөлімі;
 • Магистратура және PhD докторантура бөлімі.