Ғылым және инновациялар бөлімі

Ғылым және инновациялар бөлімі Б. Атшабаров атындағы ІҚМ ҒЗИ ҒЗИ құрылымдық бөлімшесі болып табылады және Ғылым және инновациялар бөлімі туралы Ереже негізінде әрекет етеді (ректордың 11.02.2020ж. №78 бұйрығымен бекітілген).

Ғылым және инновациялар бөлімінің мақсаты ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуді үйлестіру, қамтамасыз ету, талдау және қолдау, университетте инновациялық қызметті дамыту болып табылады. Бөлімнің құрамында нақты міндеттерді шешу үшін функционалдық белгілері бойынша құрылған жекелеген ішкі құрылымдық топтар бар: ғылыми жобаларды басқару тобы, биостатистика тобы, фандрайзинг және патенттік-ақпараттық қамтамасыз ету тобы, ғылыми іс-шараларды ұйымдастыру тобы, студенттік ғылыми қоғам және жас ғалымдар кеңесі. Топтар ғылыми зерттеулердің тиімділігін арттыру және ғылыми-зерттеу әзірлемелерін құру және енгізу мерзімдерін қысқарту, сондай-ақ ғылыми қызметті қамтамасыз ету үшін өзекті және іс жүзінде маңызды мәселелерді шешу үшін жұмыс істейді.

Мақсаты

Бөлімнің басты мақсаты: үйлестіру, қамтамасыз ету, талдау және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге қолдау көрсету, университетте инновациялық қызметті дамыту, университеттің инновациялық өнімдерін Денсаулық сақтау практикасына енгізу болып табылады.

Міндеттері

1) іргелі медицинаның өзекті проблемалары мен бағыттары бойынша іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулерді дамыту;

1) университетте ғылыми-зерттеу қызметін реттейтін нормативтік құжаттарды әзірлеу;

2) ғылыми-зерттеу, ғылыми-әдістемелік және инновациялық жұмыстарды орындау бойынша университеттің құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіру; ;

3) заманауи медицинаның өзекті мәселелері бойынша халықаралық, республикалық, өңірлік, салалық ғылыми конгрестер, съездер, конференциялар, симпозиумдар, мектептер, семинарлар ұйымдастыру және/немесе оларға қатысу;

4) тәжірибе алмасу және бірлескен ғылыми зерттеулер жүргізу мақсатында университеттің Қазақстанның және шет елдердің жоғары оқу орындарының ғылыми бөлімшелерімен, ғылыми ұйымдарымен ынтымақтастығына жәрдем көрсету;

5) университет кафедраларына жоғары білікті ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау саласында көмек көрсету;

6) Университеттің инновациялық әзірлемелерінің мониторингі;

7) университеттің бюджет қаражаты және өзге де көздері есебінен алынған зияткерлік меншік объектілерін және инновациялық қызметтің өзге де нәтижелерін есепке алу;

8) Зияткерлік меншікті және университеттің инновациялық қызметінің өзге де нәтижелерін басқару;

9) университет құрған зияткерлік меншік объектілерін қорғауға қатысу.

Қызметтері

Қойылған мақсаттар мен міндеттерді іске асыру шеңберінде бөлім қызметтің мынадай негізгі функциялары мен бағыттарын іске асырады:

1) ғылыми-зерттеу жұмысы туралы деректер жинау;

2) Талдау жобалары;

3) ҒЗЖ жоспарлары;

4) ҒЗЖ қызметіндегі ПОҚ жеке жоспарлары;

5) университет қызметкерлері мен білім алушыларының ғылыми-зерттеу жұмыстарының орындалуын үйлестіру;

6) университеттің профессор-оқытушылар құрамы мен қызметкерлеріне ғылыми-зерттеу қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттарды әзірлеу және ұсыну;

7) халықаралық, республикалық ғылыми конгрестерді, съездерді, конференцияларды, симпозиумдарды, мектептерді, семинарларды ұйымдастыру және/немесе оларға қатысу, сондай-ақ ұйым мәселелері бойынша консультация беру;

8) Университет алған айрықша құқықты қорғауға қабілетті объектілердің есебін жүргізу және инновациялық әзірлемелердің дерекқорын қалыптастыру;

9) инновациялық қызмет және зияткерлік меншікті құқықтық қорғау мәселелері бойынша әдістемелік және консультациялық көмек көрсету;

10) университеттің зияткерлік меншік объектілерін құқықтық қорғау және пайдалану саласындағы инновациялық қызметті дамытуға және тетіктерді жетілдіруге бағытталған ұсыныстар дайындау.

Бөлім құрылымішілік топтардың жұмысын үйлестіруді орындайды: ғылыми жобаларды басқару тобының, биостатистика тобының, фандрайзинг және патенттік-ақпараттық қамтамасыз ету тобының қызметін үйлестіру және бақылау.

Ғылыми жобаларды басқару тобының қызметі:

 • уақытша ғылыми ұжымдардың қызметін ұйымдастыруды үйлестіру;
 • ҒЗЖ және/немесе ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламаларды жоспарлау және өткізу мәселелері бойынша тұтынушыға кеңес беру;
 • жүргізілген ҒЗЖ және ҒТБ бойынша есептік ақпаратты жинау;
 • ҒЗЖ, ҒТБ ұйымдарын құжаттамалық сүйемелдеу;
 • бөлінген қаржылық және материалдық-техникалық ресурстардың пайдаланылуына бақылауды қамтамасыз ету;
 • уақытша ғылыми ұжым орындайтын жұмыстарды белгіленген тәртіпте тіркеу, орындалған жұмыстар туралы ғылыми-техникалық ақпараттар мен есептер беру.

Биостатистика тобының қызметі:

 • орындалған ғылыми жұмыстардың сапасын статистикалық талдау және сараптау;
 • зерттеулерді статистикалық қамтамасыз ету мәселелері бойынша ғылыми қызметкерлерге кеңес беру;
 • киникалық, зертханалық, әлеуметтік-гигиеналық және басқа зерттеулерден алынған нәтижелерді статистикалық өңдеу бойынша компьютерлік бағдарламалар жиынтығын қалыптастыру;
 • жұмыс жоспарын дайындау, сектор қызметінің барлық түрлері бойынша есептік ақпаратты жинау.

        Фандрайзинг және патенттік-ақпараттық қамтамасыз ету тобының қызметі:

 • университетте жүргізілетін ғылыми-зерттеу жұмыстары мен диссертациялық зерттеулерді патенттік-ақпараттық зерттеу;
 • барлық қорғауға қабілетті тақырыптарды сараптамалық бағалау, патенттік құжаттарды іздеу және іріктеу, патенттік зерттеулер туралы есепті құрастыруға әдістемелік көмек көрсету, ҒЗЖ қорғауға қабілетті объектілерін және диссертациялық зерттеулерді анықтау;
 • ұсынылған өнертабысқа өтінімдер жасау кезінде авторларға кеңес беру;
 • ҚР және жақын және алыс шетелдердің өнертабысына патенттер беруге өтінімдерді ресімдеу және Ұлттық зияткерлік меншік институтына беру;
 • білім беру және ғылыми-зерттеу мақсаттарына гранттар беретін гранттар мен қорларды іздеу және талдау;
 • университет бөлімшелерін ықтимал гранттар туралы ақпаратпен қамтамасыз ету;
 • гранттық ұсыныстарды іздеу, әзірлеу және іске асыру бойынша университет бөлімшелеріне кеңес беру;
 • университет бөлімшелеріне арналған ықтимал гранттар тізімі бар мерзімді бюллетень шығару;
 • жұмыс жоспарын дайындау, топ қызметінің барлық түрлері бойынша есептік ақпаратты жинау.